Bakgrund

God och driftsäker försörjning av tele, data och elkraft krävs för att vår landsbygd ska utvecklas och vara attraktiv att bo och leva i. Kraven på företag att kunna sköta sin verksamhet på ett rationellt och snabbt sätt via Internet är stora.

Storsjöbygdens byanät ekonomisk förening arbetar för att överbrygga glappet mellan tillgång och efterfrågan på bredbandsinfrastruktur genom att bygga och förvalta ett accessnät för samhällena och byarna runt omkring Långviksmon.

Bynätet kopplar samman fast-, fritidsboende och företag med Internet för tillgång till bredband, TV och telefoni. I dagsläget har föreningen övergått i en driftsorganisation som administrerar, underhåller och utvecklar bredbandsnätet med syfte att tillhandahålla högkvalitativt bredband till sina medlemmar. Aktuellt medlemsantal (2018) ca 200 st.

 

Syfte & mål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom prisvärt, högkvalitativt bredband för bl.a. data- och telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Nätet ägs till 100% av föreningen och medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Arbetet med bredbandsutbyggnaden leddes av en styrgrupp bestående av styrelsen som projektägare, systemleverantör, samt områdesrepresentanter från föreningen. Projekten är delfinansierade av Länsstyrelsen i Västernorrland, Post- och telestyrelsen (PTS) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.